Google+ Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής:Τους ζητούν να δουλεύουν για 330 ευρώ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής:Τους ζητούν να δουλεύουν για 330 ευρώ.

Ανακοίνωση απο το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής:

Καλούμε τους εργαζόμενους να μην υπογράψει κανένας αυτή την άθλια σύμβαση


Αυτό το διάστημα στους Δήμους γίνονται προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ανταποδοτικού χαρακτήρα, στον Αθλητισμό και Πολιτισμό.
Έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια από τους Δημάρχους τρομοκράτησης και εκβιασμού των εργαζομένων να υπογράψουν τις πιο άθλιες συμβάσεις που έχουν περάσει στους Δήμους.
Πατάνε στην ανάγκη για δουλειά για να εφαρμόσουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας βάζοντας εργαζόμενους να δουλεύουν και να πληρώνονται με το κεφάλι δηλαδή με βάση τον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα στον αθλητισμό, πολιτισμό.
Ζητάνε από τους εργαζόμενους να πληρώνουν από την τσέπη τους τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ αφού είναι με μπλοκάκι και το φόρο εισοδήματος, αυτό σημαίνει ότι θα δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού που ζητάνε από τους Γυμναστές να δουλεύουν για 330€ αν έχουν 70 άτομα και το πολύ μέχρι 550€ καθαρά το μήνα αν έχουν 100 άτομα στα προγράμματα τους.
Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α κατήγγειλε αυτές τις συμβάσεις και απαιτείσαι το ύψος της αμοιβής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση και ανάλογη με την αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας, που απασχολούνται ως μόνιμοι, ή αορίστου χρόνου, στα οικεία Νομικά Πρόσωπα και ότι οι συμβάσεις που καλούνται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι είναι
παράνομες και καταστρατηγούν κάθε δικαίωμα του εργαζόμενου.
Καλούμε τους εργαζόμενους στο σύνολο τους να μην υπογράψει κανένας, να μην αποδεχτούμε το άθλιο μέλλον που οικοδομούν κάθε μέρα, να οργανωθούν να δώσουν αγώνα  να μην περάσουν οι εκβιασμοί να ξεπεράσουν το φόβο τους.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους εργαζόμενους να πάρουν την υπόθεσή στα χέρια τους. Οι αντεργατικοί νόμοι και η αντεργατική πολιτική ανατρέπονται με την ταξική πάλη.
H Διοίκηση του Συνδικάτου
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681 του αστικού κώδικα, τα ουσιώδη στοιχεία της μίσθωσης έργου,  είναι: α) το έργο, β) η αμοιβή και γ) η γι΄ αυτό συμφωνία.
            Η αμοιβή, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εν λόγω σύμβασης, ο τρόπος δε καταβολής της μπορεί να ποικίλλει και να καθορίζεται βάσει ειδικότερης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
            Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του 6 του νόμου 2527/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα με φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, με την οποία να καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου κ.λπ.
            Εν προκειμένω, από το περιεχόμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου, που δίνονται προς υπογραφή στους  προσληφθέντες γυμναστές από τα οικεία  Ν.Π.Δ.Δ., πέραν των άλλων ζητημάτων, προκύπτει πως δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ΄ ελάχιστον στις τασσόμενες δια του νόμου προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά καταστρατηγούν τις οικείες διατάξεις του νόμου και παραβιάζουν την έννοια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. 
            Συγκεκριμένα, από το περιεχόμενο των επίμαχων συμβάσεων προκύπτει πως δεν καθορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια η αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι έναντι της παρεχόμενης από μέρους τους εργασίας, αφού για παράδειγμα δεν ορίζεται ούτε καν αριθμητικά η αμοιβή που δικαιούνται έναντι της εργασίας του, ο ακριβής χρόνος καταβολής αυτής κ.λπ., με αποτέλεσμα οι συμβάσεις αυτές να είναι παντελώς αόριστες αφήνοντας πολλά περιθώρια εργοδοτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και ως εκ τούτου άκυρες, αντιβαίνουσες ευθέως στις οικείες διατάξεις του νόμου.
            Επομένως, προς διασφάλιση έστω κατ΄ ελάχιστον των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, θα πρέπει στις συμβάσεις αυτές, να καθορίζεται, ρητά και με σαφήνεια, η αμοιβή που δικαιούνται οι τελευταίοι έναντι της παρεχόμενης από μέρους τους εργασίας. Η αμοιβή αυτή μάλιστα θα πρέπει να αποδεσμευτεί από τον αριθμό των διδασκομένων μαθητών,  αφού στην πραγματικότητα, οι γυμναστές παρέχουν την εργασία τους για όλο το χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διδασκομένων.
            Επίσης, θα πρέπει να ορισθεί πως η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, μία φορά το μήνα, διαφορετικά οι όροι εργασίας των εργαζομένων θα είναι δυσανάλογα επαχθείς γι΄  αυτούς. Σε κάθε περίπτωση κάτι τέτοιο (δηλαδή η συμφωνία περί τμηματικής καταβολής της αμοιβής) δεν απαγορεύεται από τις οικείες διατάξεις του νόμου, ούτε συνεπάγεται ακυρότητα των συμβάσεων αυτών, καθώς ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής είναι ζήτημα που καθορίζεται με συμφωνία των συμβαλλομένων  μερών.
            Τέλος, και όσον αφορά στο ύψος της δικαιούμενης αμοιβής, αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι τουλάχιστον ίση και ανάλογη με την αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας, που απασχολούνται ως μόνιμοι, ή ως εργαζόμενοι εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στα οικεία Νομικά Πρόσωπα. Ο τυχόν καθορισμός αμοιβής που θα υπολείπεται της νόμιμης αμοιβής που δικαιούνται οι  μόνιμοι και εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, θα προσκρούει στην αρχή της ισότητας, θα συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και  των προστατευτικών για τους εργαζόμενους διατάξεων του νόμου, και θα οδηγήσει σε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, αφού εργαζόμενοι που παρέχουν την ίδια εργασία θα αμείβονται διαφορετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.