Google+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κα ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ... ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ... ΔΙΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ...


 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Σύμφωνα με το άρθρο 81 του άρτι ψηφισθέντος νόμου περί «Φορολογίας εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του 4093/2012 και του 4127/2013 και άλλες διατάξεις» προβλέπεται, ότι: 
«1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους Δήµους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ ΔηµοτικήςΑστυνοµίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραµµα κινητικότητας έλαβε χώρα µετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.»
Κατά την ρητή διατύπωση του ως άνω άρθρου, οι δημοτικοί αστυνομικοί, που υπηρετούσαν μέχρι τις 9 Ιουλίου 2013 εντάσσονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, επί των υπαλλήλων δε αυτών εφαρμόζεται η παράγραφος Ζ2 του ν.4093/2012, η οποία φέρει τον τίτλο «διαθεσιμότητα» (και όχι κινητικότητα όπως ορίζεται στην παράγραφο Ζ.1).
Συνεπεία της ανωτέρω παραπομπής καθίσταται σαφές, ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί από την θέση τους σε διαθεσιμότητα και μέχρι την ολοκλήρωση των 8 μηνών αυτής, μπορούν «α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη  διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας.  γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υπαλλήλου εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης 5 της προηγούμενης υποπαραγράφου, ήτοι η ποινή της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης και της επιβολής πειθαρχικής ποινής εις βάρος του υπαλλήλου. δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης».
Η επιλογή εάν μέρος ή το σύνολο των διαθεσίμων υπαλλήλων θα προωθηθούν για κάλυψη θέσεων (εκουσίως ή υποχρεωτικά) ή εάν θα τοποθετηθούν προσωρινά ή θα εκπαιδευτούν ή τελικώς θα περιμένουν την λήξη της διαθεσιμότητας, προκειμένου να απολυθούν απόκειται καθαρά και μόνο στην Κυβέρνηση. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι στην πραγματικότητα η «κινητικότητα» ως έννοια συναντάται στον νόμο 4093/2012 και στο πολυνομοσχέδιο σε δύο μορφές: (α) στην περίπτωση των υπαλλήλων, που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική και χωρίς να εξαλείφει το ενδεχόμενο της απόλυσης μετά την λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας (παράγραφος Ζ2 του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ν.4093/2012) και (β) στην περίπτωση της καθαρής κινητικότητας, που είναι υποχρεωτική, δεν εντάσσεται στα πλαίσια κάποιας μορφής διαθεσιμότητας και οδηγεί στην υποχρεωτική μεταφορά υπαλλήλων από θέση σε θέση (παράγραφος Ζ1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ν.4093/2012).
Η δεύτερη αυτή περίπτωση κινητικότητας περιγράφεται στην παράγραφο Ζ.1 του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του νέου νόμου ως εξής: «1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται: α) η µετάταξη µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων και η µεταφορά υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η µεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δηµοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα σε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συµφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άµεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Η µετάταξη ή µεταφορά του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωµία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις µακρόχρονες ή συστηµατικά επαναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαµβανοµένων υπόψη των περιγραµµά των θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίµησης. Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µπορεί να µεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δηµόσιος τοµέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φορέων που απαριθµούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και µη εξαιρουµένων των περιπτώσεων που απαριθµούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νοµικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Η µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάµενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται µε την πράξη µετάταξης ή µεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους µετατάσσεται ή µεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται. Η µετάταξη ή µεταφορά µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη θέση συναφούς ή παρεµφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο µετατάσσεται ή µεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η µετάταξη ή µεταφορά του µπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η µετάταξη εκπαιδευτικού µπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώµενη θέση µη συναφούς κλάδου ιδίας κατηγορίας. Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώµενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθµός θέσεων µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής.»
Από τα ανωτέρω είναι προφανές, ότι και η Δημοτική Αστυνομία όπως και οι υπάλληλοι των υπολοίπων κλάδων, των οποίων οι θέσεις καταργούνται (οδηγοί κρατικών οχημάτων, σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί), εντάσσονται σε διαθεσιμότητα, στα πλαίσια της οποίας μπορεί να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις, εφόσον κάτι τέτοιο επιλεγεί από την Κυβέρνηση. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά το πέρας του χρόνου αυτής (8 μήνες) οι υπάλληλοι αυτοί θα οδηγηθούν στην απόλυση. 
Οι γενικές αναφορές των ως άνω διατάξεων, περί μετατάξεως στην Ελληνική Αστυνομία ή σε άλλους κλάδους με υπουργική απόφαση, προϋποθέτουν για μια ακόμα φορά την ύπαρξη βουλήσεως να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μετάταξη, η οποία δεδομένων των μνημονιακών δεσμεύσεων της Κυβερνήσεως δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ρητώς προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα πρέπει να οδηγηθούν στην πόρτα της εξόδου του Δημοσίου συνολικά 25.000 υπάλληλοι. Είναι τουλάχιστον ουτοπιστικό να πιστεύει κανείς, ότι η Κυβέρνηση θα μεριμνήσει για την απορρόφηση του προσωπικού αυτού, και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όταν πρόθεση της είναι να προβεί στην μείωση του προσωπικού του Δημοσίου. Και εάν πραγματικά, η επιδίωξη ήταν να μεταταχθούν οι δημοτικοί αστυνομικοί είναι απορίας άξιο γιατί δεν προβλέφθηκε στον νόμο η υπαγωγή τους στην κατάσταση της κινητικότητας της παραγράφου Ζ1 του άρθρου Μόνου του ν.4093/2012 χωρίς να καταργηθούν οι θέσεις τους από την δημοσίευση του Πολυνομοσχεδίου και χωρίς να τεθούν σε διαθεσιμότητα.
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές πως οι δημοτικοί αστυνομικοί όλων των κατηγοριών θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας (παράγραφος 1), ενώ εξαιρούνται μόνο όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 (α-στ) καθώς και όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι μετατάσσονται υποχρεωτικώς. Οι υπόλοιποι θα τεθούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας, με τις προβλεπόμενες εκ της παραγράφου Ζ2 του άρθρου Μόνου του ν.4093/2012 συνέπειες.
Και βεβαίως, όλοι μας ελπίζουμε, ότι οι υπάλληλοι αυτοί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν τελικώς σε άλλες θέσεις εργασίας αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να καλλιεργούμε ελπίδες έωλες και ανεδαφικές περί βέβαιης «κινητικότητας» την στιγμή, που στην πραγματικότητα ο νόμος κάνει λόγο για «διαθεσιμότητα», με όλες τις συνέπειες αυτής.
Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.