Google+ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

    Αριθμ. Πρωτ.: 497

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


    Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό Εσωτερικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27.
Τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 37.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πειραιώς 40, Αθήνα.
Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Γ. Γενναδίου 8, Αθήνα.
Επιθεώρηση Εργασίας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Σουρμελή 2, Αθήνα.
Επιθεώρηση Εργασίας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, Σταδίου 29, Αθήνα.

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: 311/14-3-2011 Εξώδικης Καταγγελίας και της με αριθμ. πρωτ.: 312/14-3-2011 Εξώδικης Πρόσκλησης όπου καταγγέλλαμε την από 31 Ιανουαρίου 2011 κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Π.Κ.: 8/31-1-2011), που αφορούσε τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού όλης της χώρας για το έτος 2010. Συγχρόνως σας ζητούσαμε να ορίσετε έγκαιρα τους εκπροσώπους όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1876/1990 προκειμένου να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, που είναι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Με την Εξώδικη Πρόσκληση (αριθμ. πρωτ.: 312/14-3-2011) σας θέταμε και τα επί μέρους θέματα προς διαπραγμάτευση.

Παρότι πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα πεισματικά αρνείστε τα διαπραγματευτείτε τους όρους της νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν απροστάτευτοι, ενώ τεράστιο πρόβλημα έχει ανακύψει στις υπηρεσίες για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν να αμείβονται οι εργαζόμενοι αυτοί.

Οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, κατά συνταγματική επιταγή συνιστούν μέσο καθορισμού τόσο των αποδοχών των εργαζομένων όσο και των λοιπών θεσμικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εργασιακή σχέση των υπαλλήλων του Δημοσίου (συμβασιούχων και Ι.Δ.Α.Χ.). Συγκεκριμένα, το άρθρο 22, παρ.2 του Συντάγματος ορίζει ότι οι γενικοί όροι εργασίας καθορίζονται μεν μέσω Νόμου που ψηφίζεται από το νομοθετικό σώμα (Βουλή), συμπληρώνονται όμως από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που συνάπτονται με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και αν αυτές αποτύχουν με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

Κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του Συντάγματος, ο Νόμος 1876/1990 κατοχύρωσε τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα όσο και για τους Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

Με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 καθορίστηκε το ενιαίο μισθολόγιο των μονίμων και δοκίμων πολιτικών υπαλλήλων καθώς και των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Ωστόσο, ο καθορισμός του συνόλου των αποδοχών με την ως άνω διάταξη Νόμου αφορά το μονομερή και μόνο καθορισμό των όρων αμοιβής των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ενώ είναι πάντα δυνατή η κατ΄ άρθρο 22 του Συντάγματος συλλογική διαπραγμάτευση επ΄ αυτών των ρυθμίσεων.

Συνεπώς, οι όροι αμοιβής και γενικά το υπηρεσιακό καθεστώς των μελών μας υπάγονται στο ανωτέρω ρυθμιστικό πεδίο του Συντάγματος και, επομένως, υφίσταται σχετικό συνταγματικό δικαίωμα για συλλογική διαπραγμάτευση επ΄ αυτών, το οποίο δεν μπορεί ο κοινός νομοθέτης να περιορίσει.

Κατόπιν των πιο πάνω σας καλούμε εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της παρούσης και αφού ορίσετε τους εκπροσώπους σας, στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήνα-3ος όροφος) και ειδικότερα την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι, για τη διαπραγμάτευση των όρων της παρούσας εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα είναι οι κ.κ.:

Μπαλασόπουλος Θεμιστοκλής, Πρόεδρος τη Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τσούνης Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Πολυμερόπουλος Βασίλειος, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Μπιζάς Θωμάς, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αδαμόπουλος Νικόλαος, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τσίπρα Μαρία-Μαγδαληνή, Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς:

Τον Υπουργό Εσωτερικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27.

Τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 37.

και να την κοινοποιήσει αυτήν:

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πειραιώς 40, Αθήνα.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),  Γ. Γενναδίου 8, Αθήνα.

Στην Επιθεώρηση Εργασίας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Σουρμελή 2, Αθήνα.

Στην Επιθεώρηση Εργασίας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, Σταδίου 29, Αθήνα.

για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
   
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

       Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος        Γιάννης Τσούνης
  Αθήνα, 22 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλιο μπορεί να κάνει όποιος το επιθυμεί ακόμα και ανώνυμα και θα δημοσιεύονται όλα αφού πρώτα ελενχθούν απο την διαχείρηση εκτός απο τα υβριστικά και προσβλητικά.Καταγγελίες για συγκεκριμένα ονόματα θα πρέπει να υποβάλονται επώνυμα.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχόλια,αναρτήσεις και ανακοινωσεις που εστάλησαν ή που έγιναν απο τρίτους.